پیامک های خواندنی


- شادترین افراد بهترین ها را ندارند ،آنها فقط از آنچه در راهشان است بهترین استفاده را  می برند.
- خوشبختی مثل توپ فوتبال است؛ وقتی می رود، ما به دنبالش می دویم و وقتی می ایستد، ما به آن لگد می زنیم.
- هر وقت احساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است که نمی توانی او را ببخشی، بدان که اشکال در کوچکی قلب توست نه در بزرگی گناه او.
- حباب ها همیشه قربانی هوای درون خویشند.
- هر بار که کودکانه دست کسی را گرفتیم، گم شدیم؛ آنقدر که در ما ترس گرفتن دستی هست،ترس از گم شدن نیست.
- دل تو اولین روز بهار/ دل من آخرین جمعه ی سال/ وچه دورند و چه نزدیک به هم.
- یه نفر
     یه جایی
        یه وقتی
  تموم رؤیاش، لبخند تو بود؛
  پس،
     یه جایی
        یه وقتی
  با یه لبخند یادش کن.
- زندگی چون قفس است/قفسی تنگ پر از تنهایی/ و چه خوب است لحظه ای غفلت آن زندانبان/بعد از آن هم پرواز.
- تو مگه درس نداری،مشق نداری،خونه زندگی نداری که 24 ساعته توی قلب منی.
- هیچ میدانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری،آرزوی دیگران است.